8 مهر 1397

معماری جامعه ساختار فضایی کشور در دستور کار جلسه شورای عالی فضایی

موضوع تهیه معماری جامع ساختار فضایی و تدوین برنامه فضایی در افق ۱۴۰۴ در اولویت برنامه‌ کمیسیون دائمی فضایی است که اگر در کمیسیون نهایی شوند گزارش تشکیل جلسه شورای عالی فضایی کشور آماده می‌‌شود.

معماری جامعه ساختار فضایی کشور در دستور کار جلسه شورای عالی فضایی