معماری جامعه ساختار فضایی کشور در دستور کار جلسه شورای عالی فضایی

8 مهر 1397

معماری جامعه ساختار فضایی کشور در دستور کار جلسه شورای عالی فضایی

موضوع تهیه معماری جامع ساختار فضایی و تدوین برنامه فضایی در افق ۱۴۰۴ در اولویت برنامه‌ کمیسیون دائمی فضایی است که اگر در کمیسیون نهایی شوند گزارش تشکیل جلسه شورای عالی فضایی کشور آماده می‌‌شود.