توقف ماموریت فضاپیمای کپلر با کاهش سوخت فضاپیما

18 تیر 1397

توقف ماموریت فضاپیمای کپلر با کاهش سوخت فضاپیما

ناسا در تاریخ ۶ ژوئیه اعلام کرد مدیران ماموریت کپلر با مشاهده کاهش فشار سوخت این فضاپیما، در تاریخ ۲ ژوئیه مشاهدات فعلی آن را متوقف کردند و فضاپیما وارد حالت «ایمن بدون مصرف سوخت» شده است.