آیا امکان استخراج آب در ماه وجود دارد؟

20 اسفند 1396

آیا امکان استخراج آب در ماه وجود دارد؟

عملی شدن رویای زندگی در کره ماه نیاز به وجود منابع مهمی دارد که یکی از آنها آب است.