برتری فضایی آمریکا یا ضعف اطلاع‌رسانی روسیه

13 اسفند 1396

برتری فضایی آمریکا یا ضعف اطلاع‌رسانی روسیه

آکادمیسین میخائیل ماروف در خصوص نقش روسیه در فضا اظهار نظر کرده و گفته که رشته فضانوردی روسیه با کمبود تبلیغات روبه‌رو است